Other Knowledge

Decogrouppedia

CleanRooms คืออะไร ?


     CleanRooms คือ บริเวณที่มีการควบคุมสิ่งแวดล้อม ความเข้มข้นของอนุภาคแขวนลอยในอากาศ และถูกสร้างขึ้นและใช้งานในลักษณะที่ทำให้มีการนำเข้ามา การทำให้เกิด และการกักเก็บอนุภาคทั้งหลาย ไว้ให้น้อยที่สุด และมีการควบคุม ปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น อุณหภูมิ ความชื้นและความดัน ตามความจำเป็น มีความชำนาญและประสบการณ์ ในด้านการวางแผน การบริหารและการจัดการ มีทีมวิศวกรที่มีความสามารถในงานด้านออกแบบ พร้อมติดตั้งและมีทีมบริการตรง เกี่ยวกับงานด้านระบบห้องคลีนรูม และอุปกรณ์ CLEANROOM TURNKEY PROJECT) ตามมาตรฐาน FEDERAL STD.109-1144 CLEANROOM CLASS (10 - 100000) และมาตรฐาน ISO.STD. CLEANROOM (CLASS 2 - 9) ในงานอุตสาหกรรม ประเภทต่างๆ เช่น

• อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม FOOD & DRINK INDUSTRIAL
• อุตสาหกรรมเภสัชกรรมและการแพทย์ PHARMACEUTICAL & HOSPITAL & LAB, ROOM
• อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์ PCB & ELECTRONIC & COMPUTER INDUSTRIAL
• อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ PACKAGING INDUSTRIAL

Clean Room หรือ “ ห้องสะอาด ” หมายถึง ห้องที่มีการปิดมิดชิด มีการควบคุมมลสารในอากาศให้น้อยที่สุด เพื่อให้มีความสะอาดเป็นไปตามระดับมาตรฐานความสะอาด และมีการควบคุมสภาวะแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ความชื้น และความแตกต่างของความดันตามที่ต้องการ

      การกำหนดคุณสมบัติที่จำเพาะของ Clean Room

      1. อุณหภูมิที่เหมาะสม กำหนดตามความต้องการของกระบวนการผลิต หรือหากไม่มี ความสำคัญทางด้านการผลิต มักกำหนดให้อยู่ในช่วง 72 o F (22.2 o C) ± 0.25 o F (0.14 o C)
      2. ความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสม ขึ้นกับลักษณะงาน กระบวนการผลิต หรือชนิดผลิตภัณฑ์ ในบางกรณีหากความชื้นสูงไป อาจทำให้ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์เกิดสนิมได้ หรือผลิตภัณฑ์ / สาร บางชนิดที่สามารถดูดความชื้นได้ง่าย ซึ่งส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติหรือคุณภาพเปลี่ยนไป ในทาง ตรงข้าม หากความชื้นสัมพัทธ์ต่ำไป จะเกิดประจุไฟฟ้าที่วัสดุหรือชิ้นส่วน ทำให้เกิดปัญหาอนุภาค ดูดติดกันได้ หากไม่มีข้อกำหนดเฉพาะ โดยทั่วไปกำหนดให้มีความชื้นประมาณ 50 ±10 %
      3. แสงสว่าง หากไม่มีการกำหนดพิเศษให้ใช้แสงสว่าง 1,080 – 1,620 lux
      4. ระดับเสียง ตามข้อกำหนดของการใช้งาน

     การจัดแบ่ง Class ของ Clean Room ดังนี้

      1. Class 100 หมายถึง ห้องที่มีอนุภาคขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 100 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต
      2. Class 1,000 หมายถึง ห้องที่มีอนุภาคขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 1,000 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต
      3. Class 10,000 หมายถึง ห้องที่มีอนุภาคขนาด 0.5 ไมครอนหรือใหญ่กว่า ไม่เกิน 10,000 อนุภาคต่ออากาศหนึ่งลูกบาศก์ฟุต
image image


ทำไมจึงต้องมีห้องปลอดเชื้อ (Cleanroom,คลีนรูม,ห้องสะอาด)


     ความต้องการของห้องปลอดเชื้อ (Cleanroom,ห้องคลีนรูม, ห้องสะอาด) เกิดจากปัญหาของสิ่งปนเปื้อน อนุภาคขนาดเล็กและฝุ่นละอองต่างๆ ที่มาจาก ผู้ปฏิบัติงาน เครื่องจักร กระบวนการผลิตรวมทั้งอากาศภายนอก สิ่งเหล่านี้สามารถสร้างปัญหาให้กับผลิตภัณฑ์หรืองานที่กำลังทำอยู่ ส่งผลให้งานที่ได้ขาดประสิทธิภาพ ขอบข่ายของการใช้งานห้องปลอดเชื้อ (Cleanroom,คลีนรูม, ห้องสะอาด) มีมากมายตั้งแต่ภายโรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการ โรงงานอุตสาหกรรมอาหารและยา รวมไปถึงโรงงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

INDUSTRAL CLEANROOMS (ICR)
- MICROELECTRONICS INDUSTRY
- NANOELECTRONICS INDUSTRY
- COMPACT DISC INDUSTRY
- OPTICAL FIBER INDUSTRY
- HIGH PRECISION DEVICES
- PHARMACEUTICAL INDUSTRY

image image


BIOLOGICAL CLEANROOMS (BCR)


- เทคโนโลยีด้านพันธุกรรม (Genetic Technology) : การตัดต่อยีน การพัฒนาพืชพันธุ์ทางการเกษตร
- โรงงานผลิต-บรรจุนม โรงผลิตเบียร์
- ห้อง ICU สำหรับบาดแผลที่ถูกไฟไหม้สาหัส
- ห้องผู้ป่วยที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ
- ห้องศัลยกรรมที่ต้องการความสะอาดพิเศษ : การผ่าตัดกระดูก หัวใจ ไต ไขสันหลัง
- ห้องวิจัยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตต่างๆ

image image


มาตรฐานการตรวจติดตามคุณภาพของห้องสะอาด

     ห้องสะอาดทั้งหลายเมื่อได้ติดตั้งเสร็จหรือเมื่อได้ใช้งานได้ระยะเวลาหนึ่งแล้ว จำเป็นที่จะต้องมีการตรวจติดตามว่า ระดับความสะอาดยังคงเป็นไปตามข้อกำหนดที่ต้องการหรือไม่ การตรวจติดตามควรกระทำทุกๆแง่มุมซึ่งอาจจะประกอบด้วย

- การตรวจการปนเปื้อนจากเชื้อจุลลินทรีย์ในอากาศ
- การตรวจแผ่นกรอง HEPA
- การตรวจความเร็วลมและการถ่ายเทอากาศ
- การตรวจการควบคุมความแตกต่างของความดันอากาศ
- การตรวจอุณหภูมิและความชื้น

image image

การออกแบบ

     ด้วยหลักการออกแบบโดยคำนึงถึงสภาพการใช้งานจริง พร้อมคำนวณสภาพต้นทุนทางธุรกิจของลูกค้า และการให้ความสำคัญกับการเลือกใช้วัสดุและการจัดวางองค์ประกอบภายใน ทำให้วันนี้ระบบห้อง Cleanroom จึงไม่ใช่เป็นห้องสะอาดเพียงอย่างเดียว แต่ยังสะท้อนการทำงานและสภาพทางธุรกิจของบริษัทลูกค้าได้อีกด้วย

การผลิตและติดตั้ง

     บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการการผลิตและติดตั้งวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ของระบบห้อง Cleanroom ตามหลักวิศวกรรม โดยเน้นใหมีความถูกต้องตามการออกแบบ มีความปลอดภัยในการทำงานสูงสุด และส่งมอบงานได้ตามกำหนดเวลา

การบำรุงรักษา

     เพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆ ของระบบห้อง Cleanroom ทำงานได้ประสิทธิภาพและมีอายุการใช้งานสูงสุด จึงมีความจำเป็ฯต้องมีการบำรุงรักษาตามระยะเวลา ทางบริษัท เดคโค กรุ๊ป จำกัด ได้ให้บริการครอบคลุมถึงการตรวจเช็ค, วิเคราะห์ปัญหา, ซ่อมแซมและเปลี่ยน อุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายตามระยะเวลา